Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

1.   Toepassing en ter hand stelling van de algemene verkoopvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door Tarkett B.V. (hierna: “Tarkett”) en koper, vormen deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna te noemen: "AVW") het raamwerk van de zakelijke relatie tussen Tarkett en koper. Deze AVW worden aan koper verzonden of gegeven om hem in staat te stellen een order te plaatsen. Als gevolg hiervan houdt een order volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van deze AVW door koper, met uitsluiting van alle andere documenten zonder contractuele waarde, zoals brochures of catalogi die slechts een indicatieve waarde hebben. Na aanvaarding prevaleren deze AVW en treden zij in de plaats van alle eerdere onderhandelingen, verklaringen en overeenkomsten tussen partijen. Tenzij Tarkett daartoe formele schriftelijke 
goedkeuring heeft verleend, prevaleren wijzigingen in deze AVW of bepalingen in door koper verstrekte documenten - waaronder doch niet beperkt tot de algemene inkoopvoorwaarden van koper, waarvan de toepasselijkheid hierbij expliciet wordt uitgesloten - niet boven deze AVW. Het is koper 
derhalve niet toegestaan zich jegens Tarkett te beroepen op enige bepaling in strijd met deze AVW, ongeacht het tijdstip waarop zij daarvan in kennis is gesteld, tenzij Tarkett daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend.

2.   Algemeen

2.1   Goederen worden vrijblijvend door Tarkett aangeboden en Tarkett behoudt zich het recht voor om aangeboden goederen te allen tijde en zonder  kennisgeving uit haar assortiment te halen of het ontwerp, de specificatie of de constructie daarvan te wijzigen.

Illustraties, brochures, monsters en/of modellen van goederen hebben slechts een indicatieve waarde, zodat de goederen daaraan niet noodzakelijkerwijs hoeven te voldoen.

Orders dienen schriftelijk te worden geplaatst. Tarkett is slechts gebonden aan orders die door haar agenten, vertegenwoordigers of werknemers zijn aangenomen wanneer Tarkett een schriftelijke orderbevestiging (hierna: “SOB”) aan koper heeft verzonden. Koper zal de SOB bij ontvangst controleren en zijn eventuele bezwaren binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de SOB indienen. Bij gebreke daarvan zal alle in de SOB vermelde informatie worden geacht door koper te zijn aanvaard; toekomstige bezwaren van koper, waaronder bezwaren betreffende documenten die zijn opgesteld op basis van de in de SOB  opgenomen  informatie  (bijvoorbeeld,  maar  niet  beperkt tot  facturen  en productdocumenten) zijn niet geldig en worden niet aanvaard. Een prijsopgave van Tarkett houdt geen aanbod in en een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen nadat de SOB van een kooporder door Tarkett aan koper is verzonden, waarin deze AVW worden geacht te zijn opgenomen. Niets in deze AVW, een door Tarkett verstrekte prijslijst of een publicatie van Tarkett wordt geacht een aanbod in te houden. Tarkett behoudt zich het recht voor om orders te weigeren.

2.2   Tenzij Tarkett schriftelijk anders heeft verklaard, geldt dat een order niet door koper kan worden gewijzigd nadat Tarkett de order heeft aanvaard.

2.3   Indien enige bepaling van deze AVW geheel of gedeeltelijk ongeldig is of onafdwingbaar wordt geacht, zullen Tarkett en koper een nieuwe bepaling overeenkomen die het doel van de ongeldig geachte bepaling zo dicht mogelijk benadert. Een en ander laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze AVW en een eventueel resterend gedeelte van de bepaling in kwestie onverlet.

2.4   De order wordt door koper aangegaan en kan niet door koper worden gecedeerd of aan een andere partij worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tarkett. Dit artikel heeft goederenrechtelijk effect.

3.   Prijs en betaling

3.1   Prijzen zijn netto, exclusief belasting, maar inclusief kosten van verzending en verpakking voor levering binnen Nederland, afgezien van speciale leveringen, en zijn gelijk aan de prijzen die gelden op de dag van verzending van de SOB door Tarkett. De geldende prijzen worden jaarlijks en op verzoek van koper door Tarkett medegedeeld. Tarkett kan haar prijzen naar eigen inzicht wijzigen op basis van verschillen in economische omstandigheden. Tarkett kan met name verhogingen in de kosten van grondstoffen en/of transport onmiddellijk als prijswijziging doorvoeren. Tenzij anders vermeld, geldt een eventueel door Tarkett verleende prijsverlaging uitsluitend voor de order waarop die verlaging betrekking heeft.

3.2   Tenzij op de facturen anders is vermeld, dienen de door Tarkett uitgegeven facturen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum netto en zonder korting te worden betaald. Een eventuele korting geldt uitsluitend onder de in de factuur opgenomen voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat koper op het tijdstip van betaling geen andere betalingen aan Tarkett verschuldigd is. Koper kan slechts een beroep doen op een korting wegens vroegtijdige betaling op de datum waarop hij de betaling verricht.

3.3   In geval van te late betaling is koper automatisch in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Tarkett gerechtigd over alle verschuldigde bedragen rente in rekening te brengen tegen 12% (twaalf procent) per jaar totdat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan, onverminderd eventuele overige rechten en rechtsmiddelen die Tarkett ter beschikking staan. Koper dient alle kosten aan Tarkett te vergoeden in verband met de buitengerechtelijke incasso van betalingen, welke kosten zullen worden bepaald op grond van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

3.4   Door koper verrichte betalingen strekken in eerste instantie tot betaling van de opgebouwde rente, en worden daarna in mindering gebracht op de hoofdsom zoals aangegeven door Tarkett, ongeacht andersluidende instructies van koper ter zake.

3.5   In geval dat koper een bedrag niet op de vervaldatum betaalt of indien Tarkett goede redenen heeft om aan te nemen dat koper niet aan zijn  betalingsverplichtingen zal voldoen, kan Tarkett, onverminderd haar overige rechten, alle uitstaande leveringen van goederen aan koper opschorten of annuleren, tot het moment waarop volledige betaling wordt ontvangen of voldoende zekerheid is gesteld.

4.   Speciale productie

4.1   Indien goederen op verzoek van koper door Tarkett moeten worden vervaardigd of verwerkt, zal koper Tarkett vrijwaren tegen alle schade, onkosten, beloning en/of verliezen die door Tarkett zijn geleden, gemaakt of betaald (of aan haar zijn toegewezen), of die Tarkett heeft toegezegd te zullen betalen ter compensatie van enige vordering op grond van inbreuk op het octrooirecht, auteursrecht, modelrecht, handelsmerk of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

4.2   Tarkett behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de specificatie aan te brengen, die nodig zijn om die specificatie af te stemmen op toepasselijke veiligheids- of andere wettelijke vereisten of, indien de goederen moeten worden geleverd in overeenstemming met de specificatie van koper, die de kwaliteit of prestaties ervan niet wezenlijk zullen aantasten.

5.   Annulering

5.1   Alle door koper verzochte annuleringen van een order zullen slechts in overweging worden genomen indien Tarkett daarvan een schriftelijke kennisgeving heeft ontvangen vóór verzending voor catalogusproducten of, in geval van speciale producten, vóór aanvang van de vervaardiging ervan. Het staat Tarkett vrij om te besluiten of zij wel of niet akkoord gaat met de verzochte annulering.

5.2   Indien Tarkett de annulering van een order aanvaardt, zal koper, onverminderd de overige rechten van Tarkett, (a) Tarkett alle door Tarkett geleden schade (waaronder winstderving), (on)kosten (waaronder alle arbeidskosten en de kosten van alle gebruikte materialen), heffingen en/of uitgaven die als gevolg van de annulering direct of indirect door Tarkett zijn geleden, gemaakt, betaald of door Tarkett dienen te worden betaald, vergoeden; en (b) Tarkett 
afhandelingskosten betalen ten bedrage van 30% (dertig procent) van de waarde van de geannuleerde goederen, met een minimum van € 300,-, tezamen met de kosten voor het ophalen van de geannuleerde goederen en retourzending daarvan naar de desbetreffende productielocatie in Europa.

6.   Levering

6.1   Tarkett geeft geen garantie omtrent de nakoming van de met koper overeengekomen leveringsdatum, maar zal alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de goederen op de met koper overeengekomen leveringsdatum te leveren.

6.2   Levering vindt plaats conform de desbetreffende in de SOB vermelde Incoterms, zoals gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (versie 2010).

6.3   Het risico van verlies van of schade aan goederen gaat bij levering over op koper conform de desbetreffende Incoterms, zoals vermeld in de SOB.

6.4   Onverminderd de rechten van Tarkett op grond van enige andere bepaling in deze AVW, zal een ontvangstbewijs, vrachtbrief of afleveringsbewijs die of dat door of namens koper of diens vermeende agent, werknemer of vervoerder is ondertekend, worden beschouwd als afdoende bewijs van het feit dat de goederen naar behoren zijn geleverd alsmede van de datum en het tijdstip van levering.

6.5   Koper stemt er hierbij mee in dat orders in gedeelten kunnen worden geleverd, zowel naar keuze van uitsluitend Tarkett als in geval van overeenstemming tussen koper en Tarkett.  Indien Tarkett  een  of meer  tussen koper  en Tarkett  overeengekomen deelleveringen niet levert, is koper niet gerechtigd om het niet leveren van een overeengekomen deellevering te behandelen alsof  niet de gehele order is nagekomen; koper heeft naar aanleiding daarvan niet het recht om de order in zijn geheel te annuleren.

6.6   Een koper mag een levering niet (doen) opschorten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tarkett. Indien de levering van goederen wordt opgeschort of niet wordt aanvaard door  koper,  of  de  goederen  niet  door  koper  of  diens  bevoegde vertegenwoordiger worden opgehaald binnen zeven dagen na kennisgeving dat de goederen klaar staan om opgehaald te worden, kan Tarkett een of meer van de volgende maatregelen nemen:

  • 6.6.1  koper opslagkosten in rekening brengen van € 5,75 per pallet of rol per week, welke kosten eens per vier weken aan koper zullen worden gefactureerd;
  • 6.6.2  koper dwingen de levering in kwestie te aanvaarden, indien de opschorting langer voortduurt dan twee kalendermaanden;
  • 6.6.3  uitsluitend naar eigen keuze en zonder aansprakelijk te zijn voor het bij elkaar passen van kleuren van individuele zendingen met betrekking tot een andere order, haar voorraad verkopen en geen voorraad aan de order toewijzen totdat Tarkett een gewijzigd leveringsschema van toepassing heeft verklaard; en/of
  • 6.6.4  het recht uitoefenen om de goederen te verkopen tegen de beste gemakkelijk te verkrijgen prijs, en koper (na aftrek van alle opslag- en  verkoopkosten) het tekort ten opzichte van de contractprijs in rekening brengen.

 

7.   Retourzendingen

7.1   Indien Tarkett instemt met retourzending van reeds verzonden goederen (waarbij geldt dat alleen  ongeopende  dozen  en  volledige  rollen  in  aanmerking  komen  voor retourzending), zal koper de (on)kosten, schade en verliezen aan Tarkett vergoeden die door Tarkett zijn gemaakt of geleden in verband met de retourzending van de desbetreffende  goederen, met een  minimum van  30% (dertig  procent) van  de factuurwaarde van de goederen in kwestie, en met een minimum geldwaarde van € 300,-.

7.2   Koper hoeft de kosten in verband met retourzendingen zoals vermeld in artikel 7.1 niet te vergoeden, indien retourzending het gevolg is van non-conformiteit van de order die is veroorzaakt door Tarkett.

8.   Schade, tekortkomingen en gebreken

Koper zal alle goederen bij levering inspecteren en Tarkett binnen drie werkdagen na levering in kennis stellen van een tekort, schade en/of gebrek of, indien het tekort, de schade en/of het gebrek niet tijdens een redelijk grondige inspectie bij levering kon worden vastgesteld, onmiddellijk na die vaststelling, maar in ieder geval uiterlijk binnen vier weken na levering. Alleen een kennisgeving van koper in overeenstemming met de termijnen zoals vermeld in artikel 8 wordt beschouwd als een kennisgeving binnen bekwame tijd in de zin van artikel 7:23 Burgerlijk Wetboek. Indien koper daarvan geen kennisgeeft, of niet binnen de in artikel 8 vermelde termijn, is koper niet gerechtigd om goederen te retourneren en is Tarkett niet verplicht om goederen te vervangen of een eventueel tekort aan te vullen. In dat geval is koper verplicht om de geleverde goederen te aanvaarden en om het op de factuur van Tarkett vermelde bedrag te voldoen. Indien de verpakking zichtbaar is beschadigd of indien er sprake is van tekorten in de levering, dient daarvan een aantekening te worden gemaakt op de vrachtbrief van de vervoerder en dient die vrachtbrief met het oog hierop te worden ondertekend.

9.   Overmacht

9.1   Indien de nakoming van de verplichtingen van Tarkett op enigerlei wijze wordt belemmerd of vertraagd als gevolg van overmacht, waaronder wordt begrepen, zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, natuurrampen, rellen, oorlog, ongevallen, stakingen, embargo's of inbeslagnames (op grond van overheidsmaatregelen), met inbegrip van het niet-beschikbaar zijn van een uitvoervergunning voor de goederen of enig element daarvan, wordt Tarkett ontheven van haar verplichtingen en wordt de gestelde periode voor nakoming van die verplichtingen verlengd met een redelijke termijn, rekening houdend met de omstandigheden.

9.2   Aanvankelijk leiden gevallen van overmacht tot opschorting van de verplichtingen van Tarkett. Indien de overmacht langer voortduurt dan 1 maand, kan koper de verkoop annuleren door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, zonder dat Tarkett enige schadevergoeding is verschuldigd.

10.  Annulering

Onverminderd het recht van Tarkett om schadevergoeding te vorderen, kan Tarkett een verkoop  met onmiddellijke  ingang  annuleren  door  middel  van  een  schriftelijke kennisgeving aan koper (i) in het geval van niet-nakoming van de verplichtingen van koper, (ii) in het geval van overmacht zoals vermeld in artikel 9.2, (iii) indien een verzoekschrift wordt ingediend tot liquidatie of ontbinding van (de onderneming van) koper, (iv) indien een besluit wordt genomen tot vrijwillige liquidatie of ontbinding van (de onderneming van) koper, (v) indien een bewindvoerder wordt benoemd met betrekking tot (een deel van) de activa van koper, (vi) indien koper failliet of insolvent wordt verklaard of een akkoord aangaat met crediteuren, (vii) in het geval van uitstel van betaling door koper of (viii) indien koper maatregelen doorvoert of opgelegd krijgt ten gevolge van schuld, of enige procedure of maatregel doorvoert of opgelegd krijgt als vermeld in dit artikel 10 op grond van enig toepasselijk recht.

11.  Garanties en aasnsprakelijkheid

11.1  Tarkett verstrekt koper een garantie op verborgen gebreken in producten van Tarkett op de voorwaarden van dit artikel 11. Eventuele klachten met betrekking tot verborgen gebreken moeten uiterlijk dertig (30) dagen nadat het gebrek door koper is ontdekt per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging (of exprespost) worden ingediend. Indien installatie van het desbetreffende product ten tijde van de klacht reeds in gang is gezet, zal de installatie worden stopgezet op de dag waarop de tekortkoming is ontdekt. Niet-nakoming van vorenstaande verplichting om de installatie van het product stop te zetten, zal leiden tot onmiddellijk vervallen van de garantie zoals opgenomen in dit artikel 11.1.

11.2  Er geldt geen garantie op verborgen gebreken wanneer de aan koper verstrekte goederen van lagere of mindere kwaliteit zijn en als zodanig aan koper zijn verkocht.

11.3  De professionele koper met hetzelfde specialisme zal bewijs van de uitgevoerde inspecties overleggen bij ontvangst van de goederen.

11.4  Indien de goederen door Tarkett als niet-conform worden beschouwd, kan Tarkett, naar eigen inzicht, (een deel  van) de goederen vervangen dan wel vergoeden, in overeenstemming met de bepalingen van het garantiedocument dat op die goederen van toepassing is, onder de volgende voorwaarden:
•  Tarkett is niet aansprakelijk voor een gebrek in de goederen voortvloeiende uit een tekening, ontwerp of specificatie die of dat door koper is verstrekt.
•  Tarkett is niet aansprakelijk voor installatie van gebrekkige goederen, indien bekend was dat de goederen gebrekkig waren.
•  Tarkett is niet aansprakelijk voor een gebrek als gevolg van slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale arbeidsomstandigheden, het niet opvolgen van aanwijzingen van Tarkett, onjuist gebruik of wijziging of reparatie van de goederen zonder de goedkeuring van Tarkett.
•  Tarkett is niet aansprakelijk voor pigmentkorrels, tintverschillen, natuurlijke markeringen,  poolomkering  (shading)  of  watermerken,  verontreiniging, verkleuring, of beschadiging als gevolg van het gebruik van naaldhakken of soortgelijk schoeisel.
•  Tarkett is niet aansprakelijk voor het bij elkaar passen van de kleuren van bestelde goederen die door koper op verschillende tijdstippen zijn geïnstalleerd.
•  Koper dient de totaalprijs van de goederen tegen de vervaldatum te hebben voldaan.

11.5  Het is koper niet toegestaan derden een aanvullende garantie te geven in verband met de goederen.

11.6  Alle  aanbevelingen  of  adviezen  die  door  Tarkett  of  haar  werknemers  of vertegenwoordigers zijn verstrekt met betrekking tot opslag, toepassing of gebruik van de goederen die niet schriftelijk door Tarkett zijn bevestigd, komen volledig voor risico van koper.

11.7  Behoudens wat uitdrukkelijk in deze AVW is vermeld, geldt dat de aansprakelijkheid van Tarkett te allen tijde beperkt is tot de verplichting van Tarkett om de goederen (of het gedeelte in kwestie) kosteloos te vervangen of, uitsluitend naar keuze van Tarkett, tot terugbetaling aan koper van de prijs van de goederen (of een gedeelte daarvan), maar alleen indien Tarkett tijdig in kennis wordt gesteld van de vordering met betrekking tot de gebrekkige goederen in overeenstemming met artikel 8 en 11.1 van deze AVW.

11.8  Tarkett is niet aansprakelijk indien de goederen niet goed door koper zijn gekozen voor het beoogde doel daarvan, of niet zijn gebruikt, opgeslagen en/of onderhouden conform de aanbevelingen van Tarkett, of indien ze niet zijn gebruikt volgens de stand der techniek. Tarkett is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en Tarkett is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade waaronder, maar niet beperkt tot, lagere winsten, hogere verliezen of gederfde goodwill.

11.9  De aansprakelijkheid van Tarkett in verband met elke kooporder is beperkt tot het bedrag van de desbetreffende kooporder.

12.  Eigendomsvoorbehoud

12.1  De eigendom van de goederen gaat eerst op koper over na ontvangst door Tarkett van de volledige betaling voor goederen die door Tarkett aan koper zijn verkocht.

12.2  Tenzij anderszins overeengekomen door koper en Tarkett blijft de eigendom van kosteloos ter beschikking gestelde monsters en displays te allen tijde bij Tarkett berusten.

12.3  Tot het moment waarop de eigendom van de goederen overgaat op koper in overeenstemming met deze AVW, zal koper (zonder kosten voor Tarkett) de goederen apart bewaren van alle andere goederen die hij als zijn eigendom aanhoudt, en deze zo markeren dat ze eenvoudig kunnen worden geïdentificeerd als de eigendom van Tarkett.

12.4  Koper mag goederen die niet volledig zijn betaald uitsluitend gebruiken en verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering.

12.5  Tarkett kan de in artikel 12.4 aan koper verleende machtiging om de goederen te verkopen of te gebruiken te allen tijde op die voorwaarden herroepen, en koper zal Tarkett in dat geval toestaan het pand van koper waar de goederen zich bevinden te betreden en de goederen te verwijderen.

12.6  De machtiging die op grond van artikel 12.4 hierboven aan koper is verleend vervalt automatisch op het moment waarop (i) een verzoekschrift voor de liquidatie of ontbinding van zijn onderneming wordt ingediend door koper; (ii) een besluit wordt genomen tot vrijwillige liquidatie of ontbinding van de onderneming van koper, (iii) een bewindvoerder wordt aangesteld met betrekking tot (een deel van) de activa van koper, (iv) beslag wordt gelegd op (een deel van) de activa van koper; (v) koper failliet of insolvent wordt verklaard of een akkoord aangaat met crediteuren, (vi) in geval van uitstel van betaling van koper; of (vii) koper maatregelen doorvoert of opgelegd krijgt ten gevolge van schuld, of een soortgelijke maatregel doorvoert of opgelegd krijgt zoals vermeld in artikel 12 op grond van enig toepasselijk recht, en koper zal Tarkett alsdan toestaan het pand van koper waar de goederen zich bevinden te betreden en deze te verwijderen.

12.7  Het is koper niet toegestaan goederen die eigendom zijn van Tarkett te verpanden of anderszins  te  bezwaren  tot  meerdere  zekerheid  voor  schulden  jegens  derden. Onverminderd de overige rechten van Tarkett worden alle door koper aan Tarkett verschuldigde bedragen, in geval dat koper de goederen op de vermelde wijze bezwaart, onmiddellijk opeisbaar.

12.8  Koper is verplicht om Tarkett onmiddellijk te informeren in geval dat derden aanspraken verwerven op de door Tarkett onder voorbehoud van eigendom geleverde goederen, of indien hij er kennis van neemt dat derden het voornemen hebben om aanspraken op bovengenoemde goederen te verwerven.

13.  Handelsmerken, auteursrechten en geheimhouding

13.1  Koper zal geheimhouding betrachten met betrekking tot alle informatie die op enig moment tijdens de onderhandeling en uitvoering van de orders door Tarkett aan hem bekend  is  gemaakt voor  zover  deze  betrekking  heeft  op  Tarkett,  haar groepsmaatschappijen, hun toeleveranciers, klanten, producten of andere kwesties waarvan koper redelijkerwijs dient te weten dat deze vertrouwelijk moeten worden behandeld.

13.2  Alle goederen die in retailverpakking zijn verkocht mogen door koper uitsluitend worden doorverkocht in hun originele verpakking, zoals die door Tarkett is verstrekt. In geen geval mag een ander handelsmerk dan het op deze verpakking gebruikte handelsmerk worden aangebracht of gebruikt op goederen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tarkett.

13.2  Er worden geen rechten of licenties aan koper verleend op grond van enig octrooi, handelsmerk,  auteursrecht,  geregistreerd  ontwerp  of  enig  ander  intellectueel eigendomsrecht van Tarkett of een aan Tarkett gelieerde onderneming, afgezien van het recht om de goederen te gebruiken en door te verkopen. Tenzij anderszins schriftelijk is goedgekeurd  door  Tarkett,  is koper  niet  gerechtigd  enig  octrooi,  handelsmerk, auteursrecht, geregistreerd ontwerp of enig 
ander intellectueel eigendomsrecht van Tarkett of een aan Tarkett gelieerde onderneming te kopiëren of te reproduceren.

14.  Privacy van gegevens

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan Tarkett persoonlijke gegevens met betrekking tot de koper verzamelen en verwerken (hierna de "Gegevens"). Dergelijke gegevensverwerking is gebaseerd op de commerciële relatie tussen de partijen en kan worden uitgevoerd voor het beheer van 
klantenrelaties, commerciële prospectie en statistische analyse. Gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de bovengenoemde doeleinden uit te voeren en om te voldoen aan wettelijke vereisten. Gegevens kunnen worden overgedragen aan Tarkett's leveranciers, serviceproviders of andere entiteiten van de Tarkett Group, met name voor administratieve doeleinden. In geval van doorgifte buiten het Europese Economische gebied, zullen passende beveiligings-  en  vertrouwelijkheidsmaatregelen  worden  genomen  om  adequate bescherming te waarborgen.

De koper heeft het recht om zijn gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen en zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens door een e-mail te sturen naar dataprivacy.nl@tarkett.com of een brief naar het adres van de lokale entiteit van Tarkett. De koper geniet ook het recht om een claim in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.  Voor  meer  informatie,  zie  onze  "Privacybeleid" beschikbaar op onze website www.tarkett.nl.

15.  Toepasselijk recht en geschillen

15.1  Op deze AVW en de daaruit voortvloeiende contractuele relatie tussen Tarkett en koper is Nederlands  recht  van  toepassing,  onverminderd  regels  van  conflictenrecht.  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2  Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze AVW en/of de contractuele relatie tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.

15.3  Niettegenstaande artikel 15.1 en 15.2 geldt dat, indien onmiddellijk maatregelen nodig zijn, met inbegrip van de situatie waarin er sprake is van een risico dat de gevolgen van een geschil verergeren wanneer niet onmiddellijk maatregelen worden genomen, of soortgelijke omstandigheden, Tarkett zich het exclusieve recht voorbehoudt om eventuele geschillen voor te leggen aan de rechter en deze te onderwerpen aan het recht van het rechtsgebied waarin de statutaire vestiging van koper zich bevindt of waar, afhankelijk van de zaak, de goederen worden geleverd.